تفکر و تحلیل قبیله ای ما

یکی از نشانه های پیشرفت فکری و علمی جامعه،قطع رابطه باتحلیلهای سادۀ عامیانه،به نفع تحلیلهای دقیق و منطقی و پیچیدۀ چند عاملی است.همه نارساییهای فرهنگی (به معنی و

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما