جایگاه نخست

آن که در جایگاه نخست است، حتماً دارای نقش نخست نیست. چه بسیار پادشاهان که از سوی وزیرانشان و چه بس

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما