خلاصه ساده چندتا موضوع پروتئين

قصه ی صدفرش حکایت میکند از چنین هاگر بر این قصه فزایی آخرش چون انتهاییموندنم بهر تو بودن رفتنم مرگ خویشتنندارم آهی جز صدایی که میرسد از دور آگه خداییشاعر: خودم 🤗

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانهآرشیو مطالبخوراکتماس با ما