پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرف‌کننده؛ بررسی نقش ...

پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرف‌کننده؛ بررسی نقش ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد بر رفتارهای ناشی از سردرگمی مصرف‌کننده در خصوص برندهای مواد غذا

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما