تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی‌ها یا کارکرد نهایی ا

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما