تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ...

تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی‌ها یا کارکرد نهایی ا

مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما