درنگ: محمد ابطحی چهره اصلاح طلب در واکنش به برکناری' target=_blank href="/last-search/?q=برکناری">برکناری وزیر امورخارجه آمریکا از سوی ترامپ این اتفاق را با کنارگذاشتن منوچهری در زمان احمدی نژاد مقایسه کرد: