موفقیت سامسونگ برای ساخت پنل اولد غیرقابل شکستن

موفقیت سامسونگ برای ساخت پنل اولد غیرقابل شکستن

این گوشی های جدید با پنل های یاد شده در صورت سقوط از ارتفاع ۱.۲ متری هیچ گونه شکسنگی در صفح

<-BlogAbout->
مطالب برگزیده
مطالب برگزیده
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما