پرسشنامه حمایت تحصیلی (ساندز و پلانكت، 2005)



پرسشنامه حمایت تحصیلی (ساندز و پلانكت، 2005)
دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت تحصیلی تالیف ساندز و پلانكت (2005)، در قالب فایل word، شامل 24 گویه و 4 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این مقیاس؛ شامل 24 سوال مدرج 4 نمره ای است كه به صورت ...



جاست استار

پرسشنامه حمایت تحصیلی (ساندز و پلانكت، 2005)


برترین اخبار

خرید بک لینک