پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، 1996)پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، 1996)
پرسشنامه مشکلات بین فردی تالیف بارخام و همکاران (1996)، در قالب فایل word، شامل 29 گویه و 6 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده، به انضمام پرسشنامه مشکلات بین شخصی تالیف هرویتز و همکاران (1988)، شامل 60 گویه.جاست استار

پرسشنامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، 1996)


خرید بک لینک