بنام خدا....
 
همواره در جام رمضان سند میرثعبان 
تیم فوتبال صنعت نفت سندحمزه حضور پیدا میکرد ...
 
اما امسال از حضور درجام رمضان سند میرثعبان پرهیز کرد...
 
صنعت نفت دوسال پیش و سال گذشته در جام میرثعبان حضور داشت و نتایج خوبی در مرحله ی گروهی گرفت ولی در حذفی حذف شد...
 
 
در سال 93 صنعت در گروه کلات و شهر کچ و سیتار قرار گرفت که مقتدرانه صعود کرد...
برد برابر کلات و شهرک کچ و سیتار 
صنعت را به همراه سیتار به مرحله ی بعدی فرستاد...
اما در مرحله ی حذفی با

ادامه این مطلب