تست سیگنال :

#*#0283*#*#

شناسایی شناسه صفحه لمسی :
*#*#2663#*#*

تست ویبره و نور در صفحه کلید :

#*#*0842#*#*

تست صفحه لمسی :

*#*#2664#*#*

تست حسگر جانبی :
*#*#0588#*#*

نمایش شناسه رم :

*#*#3264#*#*

تست صدای زنگ :

*#*#0673#*#**#*#0289#*#*

تست کارت شبکه بی سیم موبایل :

*#*#232339#*#*


*#*#526#*#*


*#*#528#*#*

تست GPS :

*#*#1472365#*#*
*#*#1575#*#*

تست بلوتوث :

*#*#232331#*#*

برای ورود به بخش سرویس کنترل و نظارت Gtalk :

*#*#8255#*#*

نگه داشتن دکمه home برای دیدن برنامه های باز و انتخاب آن ها :


در حالی که دستگاه خاموش است ، روشن کردن دستگ

ادامه این مطلب