مقياس¬هاي مستعمله و کاربرد آن در نقشه

اگرچه مقياسها را از نقطه نظر وسعت مناطق برداشت شده تقسيم بندي نماييم، در کل به سه گروه مقياس به شرح زير برخورد مي کنيم.

مقياس­هاي بزرگ:

اين مقياسها جهت نمايش قطعات کوچک زميني به کار گرفته مي شود، علت اين امر در اين است که مناطق کوچک بايد به ميزاني برداشت شوند که از جهت تصميم گيري روي آنها قابل لمس و تصميم گيري باشد.

مقياس­هاي کوچک:

اين مقياسها براي نمايش مناطق وسيع بکار گرفته مي شوند، علت اين موضوع در اين است که اگر براي آنها مقياس بزرگ به کار گرفته شود، سطح نقشه اي بزرگ و ناموزون در آمده، کار روي آنها با مشکلاتي مقابل خواهد شد.

مقياس­هاي متوسط:

اين مقياسها براي مناطق متوسط وسعت به کار گرفته مي شود (به تناسب منطقه مورد برداشت).