دانلود نقشه Shapefile اقلیم ایران

در این نقشه طبقه بندی اقلیمی ایران و انواع آب و هواها دیده می شود
دانلود نقشه Shapefile اقلیم شناسی ایران