میانگین فاصله نزدیک ترین همسایگی

مجموعه تحلیل آماره فضایی ابزارهای زیادی را برای تحلیل الگوها در اختیار کاربران قرار می دهد. یکی از این ابزارها Average Nearest Neighbor است. این ابزار میانگین نزدیک ترین فاصله همسایگی را محاسبه می کند. در ابتدا فاصله بین نقطه مرکزی هر عارضه را با نقطه مرکزی نزدیک ترین همسایه اش اندازه گیری نموده، در ادامه میانگین تمامی این نزدیک ترین همسایگی ها را محاسبه می نماید. اگر میانگین فاصله محاسبه شده از میانگین توزیع تصادفی فرضی کمتر باشد، بیانگر این نکته است که توزیع پدیده در فضا به صورت خوشه ای است. اما اگر میانگین فاصله محاسبه شده بزرگتر از میانگین توزیع تصادفی فرضی باشد، در واقع نشانه این است که عوارض به صورت پراکنده در فضای جغرافیایی توزیع شده اند. این شاخص به صورت نسب بین فاصله مشاهده شده به فاصله مورد انتظار محاسبه می شود.
 
نکته حائز اهمیت درباره این ابزار:
امکان اجرای این ابزار بر روی تمامی داده های خطی و نقطه ای وجود دارد. اما تحلیل نتایج بیشتر بر روی داده های نقطه ای معنادار است.
در هنگام استفاده از عوارض خطی مرکزیت خط مبنای محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد.
در هنگام استفاده از عوارض پلیگونی مرکزیت پلیگون مبنای محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد.
نتایج این ابزار را می توانید به صورت نمودار گرافیکی نیز ارائه نمایید.
علاوه بر نتایج گرافیکی، نتایج عددی نیز ارائه می شود که بیانگر مقادیر امتیاز استاندارد شده است.